datum laatste wijziging: 15 juni 2021

Privacyverklaring Thuiszorg

Wanneer u via Present thuiszorg ontvangt, of zich hiervoor inschrijft, is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u vast te leggen en te verwerken. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens dit zijn en hoe wij hier als Present mee omgaan. 

Persoonsgegevens en verwerking

Present verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om op een goede en zorgvuldige manier uitvoering te geven aan de zorgovereenkomst. Onderstaand is weergegeven welke categorieën van persoonsgegevens wij voor welk doel verwerken en hoe lang deze gegevens door ons bewaard worden.

Categorie persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Bewaartermijn

Algemene persoonsgegevens

Basis contract- en contactgegevens

Twee jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst.

Financiële gegevens.

Facturatie en declaratie.

Zeven jaar

Medische gegevens en medische rapportage

Het leveren van adequate zorg

Algemeen medische gegevens: vijftien jaar.

Contactgegevens eerste contactpersoon

Het informeren van familie in geval van calamiteiten.

Twee jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de zorgovereenkomst brengt met zicht mee dat Present gegevens, waaronder persoonsgegevens, deelt met andere partijen zoals:

  • mede zorgverleners voor het leveren van adequate zorg;
  • de gemeente voor de financiële afwikkeling van zorg in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
  • met uw zorgverzekeraar voor de financiële afwikkeling van zorg in het kader van de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Uitwisseling geschiedt op basis van de regels en richtlijnen die hiervoor binnen de zorg gelden. Daarnaast worden uw persoonsgegevens beheerd in een gerenommeerd elektronisch cliëntendossier, met wie wij contractuele afspraken hebben die de beveiliging van uw persoonsgegevens garanderen.

Voor de volledigheid: wij delen uw gegevens uitsluitend om uitvoering te geven aan de zorgovereenkomst. 

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

Present zorgt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en binnen de zorg geldende richtlijnen, voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij beheert. Zo worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving, is de toegang tot de persoonsgegevens strikt gereguleerd en vindt uitwisseling van persoonsgegevens plaats via een beveiligde verbinding. Persoonsgegevens worden door Present uitsluitend binnen de EER (Europese Economische Ruimte) opgeslagen, zodat hierop altijd dezelfde privacy wetten van toepassing zijn als in Nederland.

Uw privacyrechten

U heeft rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Present van u verwerkt. Welke rechten heeft u?

  • Inzage: een kopie vragen van de gegevens die over u zijn vastgelegd.
  • Rectificatie: uw gegevens laten corrigeren of aanvullen.
  • Dataportabiliteit: uw persoonsgegevens overdragen naar een andere partij.
  • Beperking: Het stopzetten van bepaalde verwerkingen.
  • Klachten: het indienen van een klacht bij Present of de Autoriteit persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of u wilt een beroep doen op uw rechten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven