datum laatste wijziging: 15 juni 2021

Privacyverklaring Doorgifte COVID-19 informatie

Wanneer u bewoner bent bij Present en van ons langdurige zorg ontvangt, dan verstrekken wij tijdelijk een aantal gezondheidsgegevens van u ten behoeve van een onderzoek van het RIVM. Dit onderzoek richt zich op van de beheersing en bestrijding van het COVID-19 virus. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen, hoe dit gebeurt en welke rechten u heeft.

Het onderzoek

Present doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek dat in kaart brengt hoeveel bewoners klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens gebruikt die betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Waarom dit onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het algemeen gezondheidsbelang. De resultaten van het onderzoek zijn heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en kan wordt daarnaast gebruikt voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen.

Van wie geven wij gegevens door

Wij geven van alle bewoners gegevens door aan Nivel, behalve wanneer u eerder al bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Welke gegevens geven wij door

Er is alles aan gedaan om te voorkomen dat de gegevens naar u terug kunnen worden herleid. De doorgifte van gegevens is daarom beperkt tot de volgende informatie:

Persoonsgegevens

Toelichting

Patiënt_ID

Uw BSN dat wordt omgezet in een betekenisloos getal

Geslacht

M = Man, V= Vrouw

Geboortejaar

Alleen het jaar; niet de volledig datum

Postcode van intramurale verpleeghuislocatie waar patiënt verblijft

Alleen de cijfers van de postcode

Reden van inschrijving / type afdeling waar cliënt verblijft/ (indien beschikbaar in EPD)

SOM = somatisch, PG = psychogeriatrisch, REV = revalidatie, OV = overig

Covid-status

1 = positief getest, 2 = verdenking, 3 = geen verdenking

Follow-up status

1 = hersteld, 2 = klinisch verbeterd, 3 = klinisch verslechterd, 4 = opgenomen in ziekenhuis, 5 = overleden in zorginstelling, 6 = overleden in ziekenhuis

Geen toestemming vooraf

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van nationaal gezondheidsbelang. Dit betekent dat wij u niet vooraf om toestemming hoeven te vragen voor de doorgifte. Dit laat echter onverlet dat u wel bezwaar kunt maken tegen de doorgifte. Hoe u dit doet leest u hierna onder het kopje ‘Uw rechten’.

Uw rechten

Zoals bij iedere verwerking van persoonsgegevens heeft u ook nu een aantal rechten. Onderstaand worden deze rechten kort beschreven. Meer informatie over uw rechten kunt u krijgen via onze Functionaris gegevensbescherming (privacy@presentvooru.nl) of op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft daarbij geen reden te geven voor uw verzoek.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat u aan Present mag vragen uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de doorgifte van uw gegevens ten behoeve van het COVID-19 onderzoek. Wanneer u dit doet, zullen wij uw gegevens niet langer doorgeven aan Nivel.

Recht op vergetelheid

U kunt ons verzoek uw gegevens te wissen. Indien u dit doet, zullen wij Nivel opdracht geven om uw gegevens uit het onderzoek te verwijderen.

Als u een klacht heeft

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de deze verklaring en/of de wet, dan kunt u een klacht indienen. Dit doet u in eerste instantie bij Present zelf. U kunt uw klacht richten aan de Functionaris Gegevensbescherming. Heeft u de indruk dat Present uw klacht niet naar behoren afhandelt, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn verplicht iedere klacht in behandeling te nemen. 

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven