datum laatste wijziging: 15 juni 2021

Uw privacyrechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten. Onderstaand worden deze rechten kort beschreven. Meer informatie over uw rechten kunt u krijgen via onze Functionaris gegevensbescherming of op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken toestemming

Indien Present uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Zodra u dit doet worden uw gegevens niet langer door ons verwerkt. Het intrekken van toestemming heeft uiteraard geen invloed op verwerkingen die plaats hebben gevonden voor u uw toestemming introk.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft daarbij geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat u een Present mag vragen uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. U kunt ons om rectificatie vragen indien uw persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan Present vragen om uw gegevens te wissen (het recht van vergetelheid). Het recht op vergetelheid geldt in de volgende gevallen:

 • Niet meer nodig
  Present heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Present ze heeft verzameld of waarvoor Present ze verwerkt.
 • Toestemming ingetrokken
  U heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Present voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  U maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing en een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van Present om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking
  Present verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen
  Present is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Recht op dataportabiliteit

U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen naar een andere partij. U kunt dit doen wanneer Present uw gegevens verwerkt op grond van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Het recht houdt in dat u de persoonsgegevens kunt ontvangen die Present van u heeft. Zo kunt u uw  gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere aanbieder van een vergelijkbare dienst. Ook kunt u ons vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor gegevens die Present digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Recht op beperking van de verwerking

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. Dit houdt in dat Present de gegevens niet meer voor het betreffende doel gebruikt/verwerkt, maar dat de gegevens niet worden verwijderd. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria.

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist

Geeft iemand aan dat een organisatie onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag de organisatie deze gegevens niet gebruiken zolang de organisatie nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

 • De verwerking is onrechtmatig

Een organisatie mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar een betrokkene wil niet dat de organisatie de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat de betrokkene de gegevens later nog wil opvragen.

 • Gegevens zijn niet meer nodig

Een organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.

 • Betrokkene maakt bezwaar

Maakt iemand bezwaar bij een organisatie tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens vanwege zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden (artikel 21, lid 1 AVG)? Dan moet de organisatie stoppen met deze gegevens te verwerken.

Tenzij de organisatie dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van de organisatie zwaarder wegen, mag de organisatie de gegevens niet verwerken.

Recht van bezwaar

Mensen hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Iemand kan om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden; hiertegen mag u altijd bezwaar aantekenen.

Klachten

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen. Doe dit in eerste instantie bij Present zelf. U kunt uw klacht richten aan de Functionaris Gegevensbescherming. Heeft u de indruk dat Present uw klacht niet naar behoren afhandelt, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn verplicht iedere klacht in behandeling te nemen.

 

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven