Stichting Present heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Een voorwaarde is dat op de website een aantal gegevens staan.

De Stichting Vrienden van Graafzicht en Vrienden van Hof van Ammers hebben al geruime tijd een ANBI-status.

 

Naam

Stichting Present
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM Ameide

 

RSNI

822.905.000

 

Kamer van Koophandel 

507.41.632

 

Contactgegevens

telefoonnummer 088 - 40 80 000
emailadres: info@presentvooru.nl

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel het (doen) verlenen van goede zorg, middels het oprichten, exploiteren en in stand houden van één of meer voorzieningen (woonzorgcentra voor ouderen), hetzij intra- hetzij extramuraal, voor begeleiding, verzorging, verpleging en/of behandeling, waarbij, op basis van de grondslag van de locatie, het welzijn van de cliënt centraal staat. 

 

ANBI-status

Status is aangevraagd bij de Belastingdienst.

 

Leden raad van toezicht

- J. Timmer (Vz)

- A. Bosman

- A. Bogerd

- M. den Hartog

- D.D. van der Stelt-Scheele

                                                   

Leden raad van bestuur

-  H. P. Griffioen, bestuurder met specifieke portefeuille Zorg en Kwaliteit
- A.D.  Vingerling, bestuurder met specifieke portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën

 

Strategisch ontwikkelplan

Meerjarenbeleidsplan Present

 

Beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht en bestuur genieten geen andere beloningen dan zij voor het uitoefenen van hun functie voor de stichting Present ontvangen.  Voor bestuurders en medewerkers geldt de actuele cao VVT. Topfunctionarissen en toezichthouders worden bezoldigd binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). 
Voor hun functie gemaakte kosten worden vergoed.

 

Beleidsplan

Beleidsplan

 

Jaarrekening

Jaarrekening 2021

 


Verslag van uitgeoefende activiteiten

Laatst gedeponeerde jaarverslag (2021)

 

Stichting Present heeft in januari 2023 de ANBI-status aangevraagd. Present verwacht deze status te ontvangen, waardoor zij formeel over 2023 de vereiste gegevens conform vereiste modellen zal publiceren. Volledigheidshalve en voor de transparantie zijn nu reeds de gegevens over 2021 gepubliceerd. Medio 2023 zullen de jaarstukken over 2022 op deze site ook worden gepubliceerd.

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven